Kumpulan contoh pidato bahasa sunda lengkap

Pidato atau biantara bahasa sunda adalah sebuah pidato yang menggunakan bahasa sunda sebagai kalimat yang di ucapkan nya ,di dalam pidato biantara bahasa sunda selalu ada bubuka(pembukaan pidato) bahan bahan pikeun pidato( maksud dari pidato tersebut) dan eusi pidato(isi dari pidato tersebut)

Dan di artikel kali ini saya akan membagikan contoh – contoh pidato biantara bahasa sunda  terbaru lengkap dengan tema dari pidato bahasa sunda tersebut.

Kumpulan-contoh-pidato-bahasa-sunda-lengkap
Kumpulan contoh pidato bahasa sunda lengkap

1.Pidato sambutan bahasa sunda atas nama hadirin

Assalamu’alaikum Wrb.Wb
Alhamdu lillahi rabbil’alamin washshalatu wassalamu ala asyrafil anbiyaa-i walmursalin wa’alla aalihi washahbihi ajma’in ama ba’du
Bapa-bapa,ibu-ibu saderek sadayana,langkung ti payun muji syukur ka dzat Allah SWT.reh simkuring tiasa cumarios di payuneun para wargi sadayana kanggo ngawakilan rencang –rencang simkuring anu hadir dina paremutan ieu,kanggo ngadugikeun “salamet” ka rencang simkuring (sebut namina) dimana dina dinten anu bagja iyeu memperemut dinten ulang tahuna anu ka(tema bisa di gentos ku tentang naon wae).

Salajengna teu hilap simkuring sareng rerencangan sadaya ngiring bingar amar watasuta sareng ngado’a ka hadirat Allah SWT,mudah – mudahan saderek (sebut namina) dipaparin yuswa panjang,dina hartos yuswa anu aya guna katut mangfaatna sangkan kahontal naon –naon anu janten harepan sareng cita – cita nu janten sepuhna.
Mudah – mudahan Allah SWT. Ngabulkeun kana saniskara permaksadan urang sadaya. Amin

2.Pidato bahasa sunda sambutan memperingati hari Pendidikan Nasional

 Assalamu’alaikum Wrb.Wb
Para saderek sadayana,para pemuda,para pelajar nu saperjuangan
Dinten iyeu urang sadayana sasarengan nuju mieling hari Pendidikan Nasional nu di abadikeun dina setiap tanggal 2 Mei.
         Naon margina hari Pendidikan Nasional eta di tetepkeun dina tanggal 2 Mei? Saleresna tanggal eta di candak tina tanggal kalahiran salah saurang tokoh pandidikan Dr. Suwardi Suryaningrat nu saterasna katelah Ki Hajar Dewantara.
Eta diantarana uraian anu ngeunaan naon sabab na hari Pendidikan Nasional eta di parengati dina satiap tanggal 2 Mei,sapertos nu ku urang nuju di  laksanakeun iyeu.

Dupi tujuan urang ngayakeun paringetan iyeu,kajaba kanggo Ngahormat sareng ngemut – ngemut kana jasa – jasa anjeuna dina nyonto anu ngeunaan pandidikan di negara urang.
Sapertos anu ka uninga ku urang yen masalah pependidikan teh hiji hal anu kacida pentingna kanggo urang sadayana khusuna para pamuda pamudi sabagi tunas bangsa,margi fungsina pendidikan teh gunana pikeun nyiapkeun kader-kader bangsa sareng pewaris cita- cita nuju kana masyarakat anu subur ma’mur gemah ripah repeh rapih kalawan aya dina pangampura Allah SWT.

Dina  kasempetan ieu perlu simkuring ngadugikeun tujuan Pendidikan Nasional di antara na nyaeta:

  • Nu ka hiji ningkatkeun kataqwaan ka Allah SWT.
  • Nu kadua ningkatkeun kacerdasan jeung katerampilan bangsa,abu saluyu jeung bakat tabiat anu aya di urang sadayana.
  • Nu katilu mere didikan jeung atikan ku budi pakerti anu pinuji,kajeun  sakumaha luhurna pangat hiji jalma,pinter tur benghar,kasep geulisna  kawanti – wanti endahna kabina –bina lamun teu di barengan ku budi parangi nu hade sama sakali teu aya hartina.
  • Nu ka opat  nguatkeun kapribadian  nu mandiri nu sakuduna ku urang di pertahankeun nurutkeun kaedah –kaedah nu aya dina pancasila jeung UUD 1945.
  • Nu kalima Ngadelkeun sumanget kabangsaan sangkan bisa nuwuhkeun manusa –manusa pangwangunan nu kuat mentalna hade budi parangina, bisa ngawun dirina, rumah tangga,bangsa katut nagara.

Ku ayana Kasempetan iyeu, mangga urang usaha pikeun nuwuhkeun sumanget jeung rasa kabangsaan di satiap diri jadi insan pandidik sapertos anu parantis di contohkeun ku bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara atawa pandidik. Sabab tiap – tiap jalma moal lepas tina jadi pandidik,boh anu sifatna resmi(guru) atawa sifatna henteu resmi.maksudna pendidik di jero kulawarga saperti halna indung,bapak atawa pendidik di masyarakat.

Teu hilap ka para pelajar ,hayu urang babarengan giat diajar sing jadi jalma anu cerdas jeung terampil tur boga budi parangi anu hade.
    Akhirna mangga urang sami- sami manjatkeun do’a kanggo para pendidik khusuna  Ki Hajar Dewantara ,mudah – mudahan anjeuna dipaparin rahmat tur aya dina karidoan Allah SWT.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

3. Pidato bahasa sunda tentang perpisahan sekolah

Assalamu’alaikum Wr.Wb..
Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat.
Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, bapa/ibu guru, sareng kepala sekolah. Abdi nyuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas (...).
Teu hilaf abdi oge ngawakilan rerencangan pikeun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal.
Asa kamari keneh abdi lebet ka sakola ieu. Ayeuna tos kedah paturay tineung deui. Simkuring sareng rerencangan bade neraskeun sakola ka nu langkung luhur, ngahontal cita-cita.
Seueur pisan anu bakal janten panineungan. Di ieu sakola, simkuring neangan elmu. Elmu pangaweruh anu didugikeun ku Ibu sareng Bapa Guru mugia aya mangpaatna hususna kanggo abdi, umumna kanggo sadayana rerencangan.

Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin.
Simkuring oge bade nyuhunkeun haputen kana sagala kalepatan abdi sareng rerencangan. Mugi-mugi, Ibu sareng Bapa Guru tiasa ngahapunten kalepatan abdi sareng rerencangan.
Teu hilap, kanggo adi-adi anu masih keneh diajar di ieu sakola, supaya diajar sing enya-enya. Lamun bae urang katinggaleun diajar, pasti bakal katinggaleun dina sagalana.
Pamungkas, simkuring sareng rerencangan, neda pidu’ana singtiasa neraskeun ka sakola anu langkung luhur.

Rupina, sakitu bae cariosan ti simkuring. Mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten.
Nu mana kasalahan mah milik abdi, sareng kaleuwihan mah nga tiasa datang ti Allah SWT. Wabilahitaufik walhidayah, wassalamu’alaikum wr.wb..

4. Pidato Bahasa sunda Hari guru Nasional

Bismilahirohmani rohim asolatu assalamu ala rosullilahi walawlahu alaihi, wa’ala’alihi wasohbihi azmain ammaba’du.
Tepangkeun, wasta abdi pun.. (nama kamu) bade mintonkeun biantara, anu ngeunaan kana peringatan hari guru nasional nu judulna “jasa guru”.
Bapa miwah ibu guru anu ku sim kuring dipihormat, sareng rerencangan sadaya anu ku sim kuring dipikameumeut.

Langkung tipayun mangga urang panjatkeun puja sinareng puji ka dzat Illahi Robbi, anu parantos nakdirkeun urang sadaya, tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu kasempatan anu sakieu mulyana.
Mudah-mudahan Allah SWT tetep masihkeun pitulung sareng taufik-Na ka urang sadaya, dugi ka urang tiasa nyuprih hikmah, padilah sinareng manfaat, tina ieu acara sareng pamaksadan.
Shalawat sinareung salam mugi tetep kakocorkeun ka junjungan urang nyaeta Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, para sahabatna, sareng teu hilap deui urang sadaya salaku umatna anu nurut ka ajaranana Amin ya robal alamin.

Hadirin rohima kumullah..
Guru nyaeta pahlawan anu mani ageung pisan jasana, lamun teu aya guru urang sadaya moal tiasa naon-naon. Sabab berkat jasa guru, urang anu kapungkurna teu tiasa nanaon, jadi tiasa nulis, maca, ngitung, jeung sajabina.
Kumargi eta dina kesempatan ieu hayu urang sadaya kususna siswa-siswi.. (nama sekolah) hayu urang ngahaturkeun sarebu-rebu nuhun ka sadaya para guru anu tos masihan bekel sareung elmu ka urang sadaya.

Mudah-mudahan Allah SWT maparin berkah ka sadaya guru anu aya disakola urang sareung umumna kasadaya guru anu aya dinagara Indonesia.
Kungayakeun acara ieu hayu urang babareungan ningkatkeun prestasi urang sadaya kususna dina bidang pendidikan, sareung hayu urang babareungan ningkatkeun ka taqwaan urang ka Allah SWT.
Mung sakitu anu kapihatur nu tiasa simkuring teupikeun. Mugi-mugi dina ayana acara ieu aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Bilih aya cariosan anu kirang merehna dina manah para hadirin sadaya pamugi tiasa kersa dihapunteun nu saageung-ageungna.

Wabilahi taufik walhidayah wassalamu’alaikum Wr. Wb.

5. Contoh pidato bahasa sunda tentang kebudayaan

Assalamualaikum wr, wb..
Sateuacanna hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka gusti Allah ta'ala, dimana anu parantos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka urang tiasa kumpul di ieu tempat.
Henteu hilap shalawat sarta salam, mangga urang curahkeun ka jungjunan Nabi Muhammad SAW, sarta ka kulawargana, sahabatna, sareng umatna nepi ka akhir zaman.

Hadirin anu ku simkuring di pikahormat, Dina dangeut ieu simkuring bade ngabahas ngenaan pentingna urang sadaya ngalestarikeun kasenian tradisional, utamina kasenian tarian nana.
Kasenian nyaeta salah sahiji kabudayaan urang, kusabab kasenian teh ngarupakeun hiji bentuk anu tiasa berkembang. Kasenian daerah masih gampang kasaingan sareng kasenian modern. Kusabab kitu, diperlukeun pembelaan anu tiasa ngalindungan eksistensi di tengah arus globalisasi anu makin maju sapertos ayena.
Atos waktosna, bangsa Indonesia teh tiasa lewih dikenal ku dunya luar, kusabab budayana anu beunghar sareng unik. Salah sahiji budaya anu kudu dilestarikeun nyaeta tarian khas daerah sunda di jawa barat.

Indonesia ngagaduhan ragam tarian khas daerah anu teu acan tangtu kabeh jalma warauheun. Salian ti budayana, di Indonesia oge beunghar ku ragam kasenian nana. Salah sahiji anu wajib ku urang apal khususna di pulau jawa nyaeta ragam tarian anu kudu di lestarikeun, khususna di Jawa Barat.
Di jawa barat sorangan aya sakitar 300 jenis macem kasenian. Diantawisna aya tilu jenis tarian tradisional asal jawa barat nyaeta tarian merak, topeng, sareng tari jaipongan anu ngagaduhan nilai popularitas anu kasohor di mancanegara.

Tari jaipongan misalna anu kasohor, ngagaduhan ciri khas nyaeta ditarikeunna kalawan keceriaan, erotis, humoris, semanget, spontanitas, sareng kasederhanaan.
Jaipongan tiasa masihan konstribusi anu seeur ka para penggiat seni tari supadaos tiasa lewih aktif ngagali jenis tarian rakyat anu sateuacanna kirang diperhatikeun.
Tari jaipongan, di manfaatkeun ku para penggiat tari pikeun nyelenggarakeun kursus-kursus tari jaipongan.
Tari topeng disebatna, kusabab penari-penarina nutupkeun rarayna ngagunakeun topeng. Tari topeng ngagaduhan ciri khas nyaeta gerakan panangana anu halus, nu sabari dibarengan ku alunan musik rebab sareng gendang.
Sedangkeun tari merak nyaeta, tarian anu ngalambangkeun gerakan-gerakan ti manuk merak sareng gerakan panangan anu gemulai sareng diiringan ku gamelan anu jadi ciri khas tarian merak.

Urang salaku generasi panerus khususna urang sunda, kudu tiasa ngalestarikeun budaya ti nenek moyang urang. Urang teu kenging niru budaya-budaya anu aya di luar negri hungkul, tapi urang kedah oge bangga sareng budaya asli negri urang sorangan.
Kumaha carana ngalestarikeun nana? Diantawisna nyaeta tiasa ku cara ngayakeun deui pameran seni sareng budaya anu tiasa di saksikeun ku masyarakat luas di Indonesia atawa tiasa ngondang turis asing supados anjeuna terang yen budaya Indonesia teh unik sareng macem-macem, eta nu mantak nyieun ngaran bangsa Indonesia seungit dimata dunia.

Urang salaku warga asli ti Indonesia ulah isin pikeun diajar kasenian budaya masing-masing, ulah ngan saukur ka bawa-bawa arus globalisasi hungkul bisana, ku sabab lamun lain ku urang, kusaha deui atuh anu peduli ka nasib budaya bangsa indonesia. Ku kituna, hayu urang mulai ti ayena ngalestarikeun kasenian tradisional ieu.

Mung sakitu biantara anu tiasa ku simkuring di pedarkeun dina ieu kasempetan, hapunten bilih aya salah-salah kecap atanapi kalepatan sarta kakirangan nana, hapunten anu kasuhun.
Wabillahi taufik walhidayah, Wassalaamu alaikum wr, wb.

Semoga dalam contoh - contoh pidato bahasa sunda di atas bisa berguna dan  bermangfaat bagi kamu yang akan berpidato menggunakan bahasa sunda ,terimakasih telah berkunjung dan membaca artikel ini lihat juga artikel yang lain nya ya :  Contoh pidato bahasa sunda sambutan di acara pernikahan

Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold silahkan gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic silahkan gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline silahkan gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought silahkan gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML silahkan gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silahkan parse dulu kodenya pada kotak parser di bawah ini.
Konversi Code
Disqus
Silahkan Berkomentar Dengan